Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Anonim Şirket Merkez Nakli

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
a) Varsa önceki değişiklikleriyle beraber, şirketin eski merkezinin kayıtlı olduğu müdürlükçe onaylı şirket sözleşmesinin bir örneği ile bunların yayımlandığı Sicili Gazeteleri (1 takım onaylı asıl – 1 takım fotokopi)
b) Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesinin sicil müdürlüğünce onaylı örneği  (1 adet asıl-1 adet fotokopi)
c) Eski merkezdeki sicil kaydının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı örneği (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
2) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  
3) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Oda Başkanlığına) 
5) Tüm ortakların ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 1’ er adet fotoğrafları
6) Taahhütname (yetkililerce imzalanmalı)
7) Merkez değişikliğinin kabul edildiği Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter tasdikli (1 adet asıl 1 adet fotokopi) 
8) Şirket Sözleşmesinin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren Anonim Şirket Yönetim Kurulu Merkez Nakli tadil metni (1 adet asıl 1 adet fotokopi )
9) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)  
10) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 adet asıl)
11) Bakanlık temsilcisi raporu (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 adet asıl)
12) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet (ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)
13) Yönetim Kurulu Gündem Kararı ( 1adet fotokopi)
14) Nakil genel kurulunda yönetim kurulu seçimi varsa;
a- Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından düzenlenmiş görevi kabul ettiklerine dair İmza tescil Talepnamesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)  
b- Pay sahibi olmayan ve temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.  Bu beyannamenin ekinde imza beyannamesinin aslı ibraz edilmez ise bu bilgileri içeren beyanın noterce düzenlenmesi zorunludur.
 15) Merkez nakli Bakanlık iznine tabi olanlardan Bakanlık Merkez Nakli Onay yazısı aslı 
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.