Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Kooperatif

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Noter Tasdikli ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı Ana Sözleşme (2adet asıl)
2) İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı (1 adet aslı veya noter onaylı örneği)
3) Temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir Kooperatif unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair İmza Tescil Talepnamesi (1  adet asıl- 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)
4) Nakdi sermayenin 1/4  (Yüzde 25 in) bankaya bloke edildiğine dair Bloke dekontu ve Banka tarafından Bloke yapıldığına dair Banka Bloke yazısı,
5) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu.
6) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  
7) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Oda Başkanlığına) 
8)  Taahhütname (yetkililerce imzalanmalı) 
9) Her ortak ve  Yönetim kurulu Üyesi için Nüfus Cüzdan fotokopisi (2’şer adet) 
10) Her ortak ve Yönetim kurulu Üyesi için İkametgah belgesi (1’er adet asıl, 1’er adet fotokopi) 
11) Kuruluş Bildirim Formu veya Mersiste, Kooperatif kuruluşu ekranında oluşan "Kuruluş Bildirim Formu"nu müdürlüğümüze ibraz edebilirsiniz. (3 takım )
13) Yönetim Kurulu Üyelerinin 1’ er adet fotoğrafları


NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.